dijous, 3 de maig de 2018

Carta per tenir-la en compte

Benvolguts companys i companyes,

us fem arribar la Carta que la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania ha fet pública per tal de garantir el ple compliment d'aquesta llei que a hores d'ara no està sent aplicada pel Departament de Treball, Afers socials i families de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix us convidem a sumar-vos de les mobilitzacions que hi ha els darrers dies en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania. Feu la màxima difusió.

  • 3 de maig a les 15h concentració davant del Parlament de Catalunya per exigir el compliment de la llei de la RGC i donar suport a les mocions i peticions que diversos grups parlamentaris defensaran en el Ple del Parlament que tindrà lloc aquest mateix dia.
  • 5 de maig, a les 17 hores de la tarda cridem a acudir a l'Assemblea anual de la Marea pensionista, que està convocada al Pavelló de la Vall d'Hebron, (passeig de la Vall d'Hebron 176, prop estacions Vall d'Hebron i Montbau, llínea 3), on informarem de la situació de l'incompliment de la RGC.
  • 8 i 15 de maig (dimarts), concentracions a partir de les 11:30 hores fins a les 13:30 hores al carrer Sepúlveda nº 148-150, cantonada amb carrer Villarroel per protestar pacíficament i exigir el compliment dels nostres drets socials a la Direcció d'Economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa la Generalitat, i al Departament de Treball, Afers Socials i families, responsables de l'incompliment de la llei, que atempten contra un dret social de les persones més vulnerables. 

Érika Fabregat
Delegació de Pastoral Obrera
Parròquia Sant Pau del Camp
c. Sant Pau 101
08001 Barcelona
Tf. 93 301 15 68  /  93 270 10 10 - ext. 511
Web: http://pastoralobreradebarcelona.blogspot.com.es
 
 
 
ELS DRETS ES DEFENSEN: PEL PLE COMPLIMENT 
DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en el ple de 12 de juliol de 2017.
La Iniciativa Legislatura Popular que va promoure aquesta llei, després de recollir més de 121.000 signatures, obtenir el suport de 72 entitats socials, cíviques i polítiques, l'aprovació de 52 mocions dels ajuntaments representatius de les principals ciutats de Catalunya, i després d'innombrables esforços i mobilitzacions al llarg de sis anys, havia complert l'objectiu: Garantir un dret elemental per a tota la ciutadania de Catalunya, un gran pas per aconseguir la cohesió social, un dret fonamental per a totes les persones i famílies en situació de vulnerabilitat reconegut en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.
En la primera fase d'implementació de la llei a partir de 15 de setembre de 2017 totes les persones i famílies que percebien l'anomenat PIRMI van passar automàticament a beneficiar-se de la RGC, i els qui percebien complements de pensions no contributives van tenir un increment del complement fins a arribar al llindar de la RGC establert per 2017.
En la següent fase, la gestió de les noves sol·licituds de prestació de la RGC amb més de 75.000 cites prèvies fins a febrer de 2018 ha donat lloc a greus incompliments pel Departament de Treball, afers socials i families. en l'aplicació de la Llei de la RGC. Destaquem els principals incompliments:
- S'incompleix el silenci positiu que estableix la llei, pel qual es considera estimada la sol·licitud d'RGC, si transcorregut el termini que té l'administració per comunicar la resolución, aquesta no l'ha efectuat.
- S'abusa del requeriment -novament- de les dades a les persones sol·licitants en dates properes al límit del termini administratiu, per després d'aquest termini denegar la RGC, sense reconèixer que aquestes persones van presentar la documentació sol·licitada, i sense tenir en compte la data de recepció per la persona de la notificació del requeriment.
- Es comuniquen nombroses resolucions denegatòria injustes de la RGC, o que no concreten les causes de la denegació, generant indefensió a les persones sol·licitants.
- Els ens gestors de les diverses sol·licituds no comuniquen adequadament de la situació de la tramitació o resolució de l'expedient a les persones sol·licitants, tampoc generant indefensió.
- Els responsables del Departament de Treball, affers socials, i families, es neguen a donar la informació pública sobre les resolucions efectuades fins a la data, el nombre de resolucions aprovades i denegades, així com les principals causes de denegació. Amb aquesta pràctica opaca vulneren la llei de Transparència de la Generalitat, negant aquesta informació als grups parlamentaris, i generant evident indefensió.
Davant la gravetat de l'incompliment de la llei de la RGC les entitats sotasignants hem registrat la següent petició al Parlament de Catalunya i al conjunt de grups parlamentaris:

1.- Adoptar totes les mesures necessàries per fer complir plenament la llei de la RGC, l'abonament immediat de les sol·licituds que tenen silenci positiu, la realització d'una auditoria independent sobre les normes i procediments utilitzats pel Departament de Treball, afers socials i families en aquesta gestió, i la revisió general de les sol·licituds denegades amb normes i procediments respectuosos amb el contingut de la llei RGC.
2.- Exigir al futur govern de la Generalitat el ple compliment de la Llei de la RGC, així com l'adopció dels necessaris canvis en la gestió del Departament de Treball, afers socials i families.
A més, les entitats sotasignants ens sumem a la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya cursada per la Comissió Promotora de la RGC.
Fem una crida a la ciutadania a estar alerta i mobilitzar-se en defensa del compliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i evitar l'enorme dolor social que pateixen les persones i famílies en situació de vulnerabilitat a qui es nega injustament el dret a la RGC.
Barcelona, maig de 2018

Entitats signants:
Comissió Promotora Renda garantida de Ciutadanía; Assemblea treballadors/es en atur de Barcelona, Coordinadora Assemblees treballadors/es en atur de Catalunya, Colectivo parados + 50 Terrassa; Aigua es Vida, Aliança pobresa Energètica, Assemblea Diversitat Funcional, Associació erradicar la pobresa, Associació 500x20 Garraf, AVV Parc Torre Roja, AVV Clot Camp de l’Arpa, Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col.lectiu Ronda, CONFAVC, FAVB, FAVGram, FAVTerrassa, FAV Viladecans, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Marea Blanca-Selva Maresme, Marea Pensionista, Marea de Mareas, Marxa de la Dignitat de Catalunya, MDD, Marxa Mundial dones, Moviment d’indignacio 15m Sabadell, PAC, PADC, PAH Girona de Salt, Pastoral Obrera de Catalunya, PEJUCAT, Plataforma afectados BB Serveis, Plataforma Lleida Social, Sopa de Pedres-Grup Lluita contra la pobresa, Xarxa Socialisme 21; CICLO, Élite Taxi BCN, co.bas, IAC, Lote 22, OEPB, Sindicat de llogaters, USOC, USTEC-STES; Catalunya en Comú, Comunistes, Ecologistes en Acció de Catalunya, EQUO, EUiA, ICV, JSC, PODEM Catalunya, PSC, Recortes Cero, Vilafranca en Comú.

Personalitats de l'àmbit municipal signants:
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma Gramenet; Lluïssa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; José Montero, alcalde de Montornés del Vallés

 LOS DERECHOS SE DEFIENDEN: POR EL PLENO CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
 
El Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en el pleno de 12 de julio de 2017.
La Iniciativa Legislatura Popular que promovió dicha ley, tras recoger más de 121.000 firmas, obtener el apoyo de 72 entidades sociales, cívicas y políticas, la aprobación de 52 mociones de los ayuntamientos representativos de las principales ciudades de Catalunya, y tras innumerables esfuerzos y movilizaciones a lo largo de seis años, había cumplido el objetivo: Garantizar un derecho elemental para toda la ciudadanía de Cataluña, un gran paso para alcanzar la cohesión social, un derecho fundamental para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad, reconocido en el artº 24.3 del Estatut d’Autonomía.
En la primera fase de implementación de la ley a partir de 15 de septiembre de 2017 todas las personas y familias que percibían el llamado PIRMI pasaron automáticamente a beneficiarse de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y quienes percibían complementos de pensiones no contributivas tuvieron un incremento del complemento hasta alcanzar el umbral de la Renta Garantizada de Ciudadanía establecido para 2017.
En la siguiente fase, la gestión de las nuevas solicitudes de prestación de la RGC con más de 75.000 citas previas hasta febrero de 2018 ha dado lugar a graves incumplimientos por el Departament de Treball, afers socials i families. Destacamos los principales incumplimientos:
- Se incumple el silencio positivo que establece la ley, por el que se considera estimada la solicitud de RGC, si transcurrido el plazo que tiene la administración para comunicar la resolución, ésta no la ha efectuado.
- Se abusa del requerimiento -nuevamente- de los datos a las personas solicitantes en fechas cercanas al límite del plazo administrativo, para con posterioridad a dicho plazo denegar la RGC, sin reconocer que dichas personas presentaron la documentación solicitada, y sin tener en cuenta la fecha de recepción por la persona de la notificación del requerimiento.
- Se comunican numerosas resoluciones denegatoria injustas de la RGC, o que no concretan las causas de la denegación, generando indefensión a las personas solicitantes.
- Los entes gestores de las diversas solicitudes no comunican adecuadamente de la situación de la tramitación o resolución del expediente a las personas solicitantes, tampoco generando indefensión.
- Los responsables del Departament de Treball, afers socials, i families, se niegan a dar la información pública sobre las resoluciones efectuadas hasta la fecha, el número de resoluciones aprobadas y denegadas, así como las principales causas de denegación. Con esta práctica opaca vulneran la ley de Transparencia de la Generalitat, negando dicha información a los grupos parlamentarios, y generando evidente indefensión.

Ante la gravedad del incumplimiento de la ley de la RGC las entidades abajo firmantes hemos registrado la siguiente petición al Parlament de Catalunya y al conjunto de grupos parlamentarios:
1.- Adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir plenamente la ley de la RGC, el abono inmediato de las solicitudes que tienen silencio positivo, la realización de una auditoría independiente sobre las normas y procedimientos utilizados por el Departament de Treball, afers socials i families en dicha gestión, y la revisión general de las solicitudes denegadas con normas y procedimientos respetuosos con el contenido de la ley RGC.
2.- Exigir al futuro gobierno de la Generalitat el pleno cumplimiento de la Ley de la RGC, así como la adopción de los necesarios cambios en la gestión del Departament de Treball, affers socials i families.
Además, las entidades abajo firmantes nos sumamos a la solicitud de intervención del Síndic de Greuges de Catalunya presentada por la Comisión Promotora de la RGC.
Llamamos a la ciudadanía a estar alerta y movilizarse en defensa del cumplimiento de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y evitar el enorme dolor social que sufren las personas y familias en situación de vulnerabilidad a quienes se niega injustamente el derecho a la RGC.
Barcelona, mayo de 2018

Entidades firmantes:
Comissió Promotora Renda garantida de Ciutadanía; Assemblea treballadors/es en atur de Barcelona, Coordinadora Assemblees treballadors/es en atur de Catalunya, Colectivo parados + 50 Terrassa; Aigua es Vida, Aliança pobresa Energètica, Assemblea Diversitat Funcional, Associació erradicar la pobresa, Associació 500x20 Garraf, AVV Parc Torre Roja, AVV Clot Camp de l’Arpa, Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col.lectiu Ronda, CONFAVC, FAVB, FAVGram, FAVTerrassa, FAV Viladecans, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Marea Blanca-Selva Maresme, Marea Pensionista, Marea de Mareas, Marxa de la Dignitat de Catalunya, MDD, Marxa Mundial dones, Moviment d’indignacio 15m Sabadell, PAC, PADC, PAH Girona de Salt, Pastoral Obrera de Catalunya, PEJUCAT, Plataforma afectados BB Serveis, Plataforma Lleida Social, Sopa de Pedres-Grup Lluita contra la pobresa, Xarxa Socialisme 21; CICLO, Élite Taxi BCN, co.bas, IAC, Lote 22, OEPB, Sindicat de llogaters, USOC, USTEC-STES; Catalunya en Comú, Comunistes, Ecologistes en Acció de Catalunya, EQUO, EUiA, ICV, JSC, PODEM Catalunya, PSC, Recortes Cero, Vilafranca en Comú.

Personalidades del ámbito municipal firmantes:
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma Gramenet; Lluïssa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; José Montero, alcalde de Montornés del Vallés