dijous, 6 d’octubre de 2016

Una nota episcopal històrica

Nota dels Bisbes de Catalunya sobre el Treball Decent

Nota dels Bisbes de Catalunya sobre el Treball Decent
En el dia de la Jornada Mundial pel Treball Decent, 7 d’octubre, impulsada per l’Organització Internacional del Treball (OIT), els bisbes de Catalunya donant suport a les delegacions diocesanes de pastoral obrera i altres entitats cristianes, volem recordar el compromís que tota la comunitat cristiana ha de tenir perquè tothom pugui aconseguir un treball decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana.

  1. La situació actual
Darrere l’argument de la recuperació econòmica i de la disminució de l’atur, a Catalunya continuen havent-hi més de 650.000 persones aturades (més de 4.700.000 persones al conjunt de l’Estat Espanyol, segons dades del començament del 2016). En els darrers anys s’han aplicat algunes mesures en favor d’aquesta recuperació que han capgirat les condicions de treball de moltes persones treballadores pel que fa a la temporalitat, el tipus de jornada i el seu nivell salarial.
Avui, l’ocupació ja no garanteix sortir de la pobresa, com ho demostra el fet que el nombre de «treballadors pobres» vagi creixent de manera progressiva, ja que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya ja es troba a l’11,7% de les persones treballadores. Cada vegada ens trobem més persones excloses del mercat de treball, d’altres amb unes condicions laborals indignes, moltes treballant en l’economia submergida i molts joves que segueixen patint una falta de perspectives laborals que els angoixen.

  1. La necessitat d’un treball decent per la persona i per la societat
A la nostra societat, el treball té un paper fonamental i decisiu en la vida personal, familiar i social de la ciutadania. Quan el treball i les seves condicions es veuen profundament deteriorats, tota la vida personal, familiar i social es veu afectada negativament. El treball és un bé i un dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat humana. Es tracta d’una activitat amb la qual les persones desenvolupem la nostra creativitat i les nostres capacitats, majoritàriament adquirides amb esforç, així mateix ens relacionem amb els altres, ens sentim útils i compromesos amb la nostra societat, i potenciem la nostra autoestima, tot contribuint al bé comú. Alhora, el fet de treballar suposa un reconeixement social que ens dignifica com a persones i membres de la societat, i que actua com la principal via d’integració social. Per als cristians i tots els qui compartim la fe en Déu creador, el treball és un dret i un deure i constitueix una veritable col·laboració en el creixement i perfeccionament del món creat (Joan Pau II, Laborem exercens, 16).

  1. L’Església pel treball decent
El Concili Vaticà II afirma que «el treball és un dret fonamental i un bé per a la persona humana» (Gaudium et Spes 26). Diferents entitats i associacions d’Església porten temps dedicant part dels seus esforços a la conscienciació sobre la situació laboral i el deteriorament en les condicions de treball. Per aquest motiu, manifestem la necessitat de posar com a objectiu de les nostres institucions i organitzacions la necessitat d’un treball decent per a tothom, promovent una economia que generi oportunitats, iniciativa empresarial, desenvolupament, llocs de treball i formes de vida més sostenibles per a tothom.
Benet XVI afirma «¿Què significa la paraula decència aplicada al treball? Significa un treball que, en qualsevol societat, sigui expressió de la dignitat essencial de tot home o dona: un treball lliurement elegit, que associï efectivament els treballadors, homes i dones, al desenvolupament de la seva comunitat; un treball que, d’aquesta manera, faci que els treballadors siguin respectats, evitant tota discriminació; un treball que permeti satisfer les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin obligats a treballar; un treball que consenti els treballadors d’organitzar-se lliurement i fer sentir la seva veu; un treball que deixi espai per a retrobar-se adequadament amb les pròpies arrels en l’àmbit personal, familiar i espiritual; un treball que asseguri una condició digna als treballadors que arriben a la jubilació» (Caritas in Veritate 63).
Demanem als governants que exerceixin la seva responsabilitat de defensar els drets humans i socials més bàsics com el treball, l’habitatge, la sanitat, l’ensenyament, i de controlar el desenvolupament de l’economia, perquè sigui un instrument al servei de les persones i no a l’inrevés. El camí cap al treball decent hauria de ser una prioritat en les polítiques i en els objectius dels agents socials i empresarials.
Com a seguidors de Jesús volem col·laborar a fer prendre consciència que l’economia no pot ser mai un absolut i que ha d’estar sempre al servei de les persones. La rendibilitat econòmica i, per tant, el preu que tingui en el mercat no pot ser mai, ni l’únic ni el darrer criteri de valoració del treball. Reclamem que es doni la importància merescuda al treball digne per a tothom i als drets de les persones més empobrides.
Si el sistema econòmic actual obliga a retallar els drets humans individuals i col·lectius, és que aquest sistema va en contra seu. Com diu el papa Francesc «Així com el manament de ’no matar’ posa un límit clar per assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir “no a una economia de l’exclusió i la desigualtat”. Aquesta economia mata» (Evangelii Gaudium 53).
Les generacions futures i la nostra casa comuna, que és tot el planeta, ens urgeixen a no ser passius ni insensibles davant de les qüestions que ens afecten a tots, entre les quals hi ha el dret al treball, i a un treball decent. Com posa en relleu el Papa Francesc: «El treball és una necessitat, sorgeix del sentit de la vida en aquesta terra, camí de maduració, de desenvolupament humà i de realització personal» (Laudato Si’ 128).

Els Bisbes de Catalunya
Barcelona, 6 d’octubre de 2016Nota de los Obispos de Cataluña sobre el Trabajo Decente


En el día de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 7 de octubre, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Obispos de Cataluña, dando apoyo a las delegaciones diocesanas de pastoral obrera y otras entidades cristianas, queremos recordar el compromiso que toda la comunidad cristiana debe tener por que todos puedan conseguir un trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

  1. La situación actual
Tras el argumento de la recuperación económica y de la disminución del paro, en Cataluña siguen habiendo más de 650.000 personas en el paro (más de 4.700.000 personas en el conjunto del Estado Español, según datos de principios del 2016). En los últimos años se han aplicado algunas medidas en favor de esta recuperación que han dado un giro a las condiciones de trabajo de muchas personas trabajadoras en cuanto a la temporalidad, el tipo de jornada y su nivel salarial.
Hoy, la ocupación ya no garantiza salir de la pobreza, como lo demuestra el hecho de que el número de «trabajadores pobres» vaya creciendo de manera progresiva, ya que la tasa de riesgo de pobreza en el trabajo en Cataluña ya se encuentra en el 11,7% de las personas trabajadoras. Cada vez nos encontramos más personas excluidas del mercado de trabajo, otras con unas condiciones laborales indignas, muchas trabajando en la economía sumergida y muchos jóvenes que siguen sufriendo una falta de perspectivas laborales que les angustian.

  1. La necesidad de un trabajo decente para la persona y para la sociedad
En nuestra sociedad, el trabajo tiene un papel fundamental y decisivo en la vida personal, familiar y social de la ciudadanía. Cuando el trabajo y sus condiciones se ven profundamente deteriorados, toda la vida personal, familiar y social se ve afectada negativamente. El trabajo es un bien y un derecho fundamental de toda persona, vinculado a la dignidad humana. Se trata de una actividad con la que las personas desarrollamos nuestra creatividad y nuestras capacidades, mayoritariamente adquiridas con esfuerzo, asimismo nos relacionamos con los demás, nos sentimos útiles y comprometidos con nuestra sociedad, y potenciamos nuestra autoestima, contribuyendo al bien común. Al mismo tiempo, el hecho de trabajar supone un reconocimiento social que nos dignifica como personas y miembros de la sociedad, y que actúa como la principal vía de integración social. Para los cristianos y para todos los que compartimos la fe en Dios creador, el trabajo es un derecho y un deber, y constituye una verdadera colaboración en el crecimiento y perfeccionamiento del mundo creado (Juan Pablo II, Laborem exercens, 16).

  1. La Iglesia por el trabajo decente
El Concilio Vaticano II afirma que «el trabajo es un derecho fundamental y un bien para la persona humana» (Gaudium et Spes, 26). Distintas entidades y asociaciones de Iglesia llevan tiempo dedicando parte de sus esfuerzos a la concienciación sobre la situación laboral y el deterioro en las condiciones de trabajo. Por este motivo, manifestamos la necesidad de poner como objetivo de nuestras instituciones y organizaciones la necesidad de un trabajo decente para todos, promoviendo una economía que genere oportunidades, iniciativa empresarial, desarrollo, empleo y formas de vida más sostenibles para todos.
Benedicto XVI afirma «¿Qué significa la palabra “decente” aplicada al trabajo? Significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación» (Caritas in Veritate, 63).
Pedimos a los gobernantes que ejerzan su responsabilidad de defender los derechos humanos y sociales más básicos, como el trabajo, la vivienda, la sanidad, la enseñanza, y controlar el desarrollo de la economía, para que sea un instrumento al servicio de las personas y no al revés. El camino hacia el trabajo decente debería ser una prioridad en las políticas y en los objetivos de los agentes sociales y empresariales.
Como seguidores de Jesús queremos colaborar en la toma de conciencia de que la economía no puede ser nunca un absoluto y que debe estar siempre al servicio de las personas. La rentabilidad económica y, por tanto, el precio que tenga en el mercado no puede ser nunca, ni el único ni el último criterio de valoración del trabajo. Reclamamos que se dé la importancia merecida al trabajo digno para todos y a los derechos de las personas más empobrecidas.
Si el sistema económico actual obliga a recortar los derechos humanos individuales y colectivos, es que este sistema va en su contra. Como dice el papa Francisco «Así como el mandamiento de ’no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la desigualdad”. Esa economía mata» (Evangelii Gaudium, 53).
Las generaciones futuras y nuestra casa común, que es todo el planeta, nos urgen a no ser pasivos ni insensibles ante las cuestiones que nos afectan a todos, entre las que se debe destacar el derecho al trabajo, y a un trabajo decente. Como pone de relieve el Papa Francisco: «El trabajo es una necesidad, surge del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal» (Laudato Si’, 128).

Los Obispos de Cataluña
Barcelona, 6 de octubre de 2016