dissabte, 30 de setembre de 2017

Glossa dominical del bisbe de la diòcesi de Terrassa Josep Àngel Sáiz Meneses Resultat d'imatges de per un treball decent

Per un treball decent
30 setembre 2017

El proper 7 d’octubre es celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent, que la Confederació Sindical Internacional impulsa i organitza. Ara bé, ¿què s’entén per treball decent? Amb el concepte de treball decent s’expressa el que ha de ser una feina digna. El significat originari del treball es dur a terme el compliment del mandat de Déu expressat en el llibre del Gènesi desenvolupant l’obra de la creació. Al mateix temps es desenvolupa i es perfecciona la persona humana perquè es propicia el desplegament de les seves capacitats. Ara bé, quan no es respecten els principis i els drets laborals fonamentals, quan no es rep una paga justa i proporcional, quan l’activitat no es realitza amb la suficient cobertura social o es realitza amb alguna mena de discriminació, aquest treball no és un treball decent.

Com ho assenyalava sant Joan Pau II en el discurs que pronuncià en la celebració del Jubileu dels Treballadors, “tots hem de col·laborar perquè el sistema econòmic en el que vivim, no alteri l’ordre fonamental de la prioritat del treball sobre el capital, del bé comú sobre el privat. És molt necessari constituir en el món una coalició a favor del ‘treball digne’. La globalització és avui un fenomen present en tots els àmbits de la vida humana, però és un fenomen que cal gestionar amb saviesa: Cal globalitzar la solidaritat”. Els avanços de la ciència i de la tècnica, el desenvolupament de les noves tecnologies, obren unes possibilitats de progrés que no ens podíem imaginar fa pocs anys. Però aquest progrés no pot perjudicar el treball en general i del treball decent. Per això cal globalitzar la solidaritat i globalitzar el treball digne, és a dir, repartir el treball i repartir el benefici perquè tots puguin viure amb dignitat.

El Papa Francesc, quan va rebre les Associacions Cristianes de Treballadors Italians amb motiu del 70 aniversari de la seva fundació, els parlà de la necessitat d’ajudar aquells que no tenen feina, el joves sobretot, així com de dignificar el treball i la vida. El Papa denuncià la situació de desigualtat que viu la societat, “La propagació de la precarietat, del treball en ‘negre’ i del xantatge mafiós fa experimentar sobretot entre les generacions joves que la falta de feina treu la dignitat, impedeix la plenitud de la vida humana i reclama una resposta sol·lícita i vigorosa”; al mateix temps insistí en que “tenim el deure de proposar alternatives equitatives i solidàries que realment es puguin posar en marxa”.

Per a poder viure amb dignitat és necessari un treball decent. La crisi econòmica que encara patim ha portat al predomini del capital sobre el treball i com a conseqüència d’això a un excés d’oferta de personal, i això port a situacions injustes: sous per sota d’allò que és necessari, contractes precaris, falta de seguretat, increment de les desigualtats entre persones, etc. Desde l’Església som sensibles a aquestes situacions, denunciades en el magisteri dels papes i en els documents episcopals i també es duen a terme accions concretes per part de grups i institucions. No és fàcil trobar solucions, però és urgent explorar noves vies per a aconseguir una economia més justa, amb un repartiment més just del treball i del benefici. Confiem que la celebració d’una jornada mundial pel treball decent ens faci més sensibles i compromesos davant aquesta situació.+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa
Por un trabajo decente
30 septiembre 2017

El próximo 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que impulsa y organiza la Confederación Sindical Internacional. Ahora bien, ¿qué se entiende por trabajo decente? Con el concepto de trabajo decente se expresa lo que debe ser un empleo digno. El significado originario del trabajo es llevar a cumplimiento el mandato de Dios expresado en el libro del Génesis desarrollando la obra de la creación. Al mismo tiempo se desarrolla y perfecciona la persona humana, porque se propicia el desarrollo de sus capacidades. Ahora bien, cuando no se respetan los principios y derechos laborales fundamentales, cuando no se recibe una paga justa y proporcional, cuando la actividad no se realiza con la suficiente cobertura social o se realiza con algún tipo de discriminación, este trabajo no es un trabajo decente.

Como señalaba san Juan Pablo II en el discurso que pronunció en la celebración del Jubileo de los Trabajadores, “todos debemos colaborar para que el sistema económico, en el que vivimos, no altere el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado. Es muy necesario constituir en el mundo una coalición en favor del ‘trabajo digno’. La globalización es hoy un fenómeno presente en todos los ámbitos de la vida humana, pero es un fenómeno que hay que gestionar con sabiduría. Es preciso globalizar la solidaridad”. Los avances de la ciencia y de la técnica, el desarrollo de las nuevas tecnologías, abren unas posibilidades de progreso inimaginables hace unos pocos años. Pero ese progreso no puede ir en detrimento del empleo en general y del empleo decente. Por eso es preciso globalizar la solidaridad y globalizar el trabajo digno, es decir, repartir el trabajo y repartir el beneficio para que todos puedan vivir con dignidad.

El Papa Francisco, cuando recibió a las Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos con motivo del 70 aniversario de su fundación, les habló de la necesidad de ayudar a aquellos que no tienen empleo, sobre todo a los jóvenes, así como de dignificar el trabajo y la vida. El Papa denunció la situación de desigualdad que vive la sociedad, “la propagación de la precariedad, del trabajo en ‘negro’ y del chantaje mafioso hace experimentar sobre todo entre las jóvenes generaciones que la falta de empleo quita la dignidad, impide la plenitud de la vida humana y reclama una respuesta solícita y vigorosa”; a la vez insistió en que “debemos proponer alternativas equitativas y solidarias que realmente se puedan poner en marcha”.

Para poder vivir con dignidad es necesario un trabajo decente. La crisis económica que aún padecemos ha llevado al predominio del capital sobre el trabajo y como consecuencia de ello a un exceso de oferta de personal, lo que da lugar a situaciones injustas: sueldos por debajo de lo que es necesario, contratos precarios, falta de seguridad, incremento de las desigualdades entre personas, etc. Desde la Iglesia somos sensibles a estas situaciones, denunciadas en el magisterio de los papas y en los documentos episcopales y también se llevan a cabo acciones concretas por parte de grupos e instituciones. No es fácil encontrar soluciones, pero es urgente explorar nuevas vías para conseguir una economía más justa, con un reparto más justo del trabajo y del beneficio. Confiamos que la celebración de una jornada mundial por el trabajo decente nos haga más sensibles y comprometidos ante esta situación.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa