dimarts, 16 de novembre de 2010

Compatibilitat entre vida familiar i vida professional


Carta de les families: Drets familiars de les persones i Drets socials de les families
(17 octubre de 2010, Szombathely –Hongria-)

Nosaltres, membres de MTCE (Moviment de Treballadors Cristians d’Europa) *, procedents de diversos països d’Europa, reunits en Szombathely -Hongria-, hem reflexionat sobre la compatibilitat entre vida familiar i vida professional.


CONSTATEM:

Una flexibilitat i una precaritat creixents i un atur en augment  que fragilitzen les famílies.
Una organització del treball que obstaculitza la vida personal i familiar: disminueix el temps per estar junts (per ex.: el treball en diumenge i festius, horaris irregulars i diferents en la parella, ...)
Una disminució, o a vegades desaparició de drets socials, que penalitza principalment les famílies treballadores.
Un pensament dominant “individualista i consumista”, que ens fa creure que aquestes situacions són naturals i que no poden canviar.

Aquestes realitats impedeixen el desenvolupament de la vida familiar i la participació a la vida social. Creiem que és el sistema capitalista neolliberal el que destrueix una institució fonamental de tota societat: la família. Aquesta situació s’ha agreujat i constitueix un formidable repte per els que sentim preocupació per la dignitat, la llibertat i el desenvolupament integral de les persones.

Ningú  qüestiona el dret a ser mare o pare, a formar una família, educar els fills... Però quines condicions objectives permeten fer-ho, sense deixar de ser penalitzat?. Com ens fem personalment responsables per què la vida de la família sigui un lloc de desenvolupament de la persona, de corresponsabilitat, de compromís social i cristià?

Per tot això reivindiquem els “drets familiars de les persones i els drets socials de les famílies”. Ho fem en base a la nostra concepció cristiana de la persona i sobre la base de la igualtat entre la dona i l’home. Afirmem que les dones i els homes tenen llibertat d’elecció.


PER  GARANTIR  LA  COMPATIBILITAT  ENTRE  LA  VIDA  FAMILIAR  I  LA  VIDA  PROFESSIONAL,  RECLAMEM:

Els drets familiars de les persones:

-          Dret a ser mare i pare.
-          Dret a formar, mantenir i desenvolupar una família.
-          Dret a cuidar les persones grans.
-          Dret a educar els fills i filles.
-          Dret a cultivar les relacions de parella.
-          Dret a una jornada de treball compatible amb la vida familiar.
-          Dret a desenvolupar la pròpia vocació.
-          Dret a tenir un compromís polític, sindical, social o cristià.
-          Dret a no patir cap penalització per causa de l’exercici d’aquests drets.
-          Dret a rebre l’ajuda necessària que garantitzi l’exercici dels drets familiars de les persones.

Els drets socials de les famílies:

-          Dret a que l’organització del treball respecti la vida familiar.
-          Dret a un treball digne.
-          Dret a un salari just i suficient.
-          Dret a una xarxa de prestacions socials que garantitzi l’allotjament, la educació, la salut, l’atur, la invalidesa i la jubilació.


“El treball està fet per la persona i no la persona pel treball” (Encíclica: Laborem exercens, 6).

---------------

(Traduït de l’original en francès).

(*) Formen part del MTCE les següents organitzacions espanyoles:
-          ACO, Acciò Catòlica Obrera, c/ Rivadeneyra 6 8è., 08002 Barcelona.
-          HOAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, c/ Alfonso XI 4 4º, 28014 Madrid.

(*) El MTCE (inicials en espanyol i francès), EBCA (en alemany) i ECWM (en anglès), és una xarxa de 24 organitzacions de la Unió Europea i Suissa. Xarxa d’organitzacions de treballadors cristians que volen una Europa social, equitativa i justa. La dignitat de la persona, la solidaritat i la justicia social son el centre de la seva orientació.
      La seu central del MTCE és en Brusel.les i forma part del Moviment Mondial de Treballadors Cristians (MMTC).

----------------


Carta para las familias

(Szombathely 17 octubre 2010)

Nosotros y nosotras, miembros del MTCE, procedentes de varios países de Europa, hemos reflexionado sobre la compatibilidad entre vida familiar y vida profesional.
Constatamos:
-         una flexibilidad y una precariedad crecientes del trabajo y un paro cada vez más extensivo que fragilizan a las familias;
-         una organización del trabajo que obstaculiza la vida personal y familiar: cada vez existe menos tiempo para estar juntos (por ejemplo, el trabajo en domingo, horarios irregulares…); 
-         una disminución, o a veces una desaparición de derechos sociales, que penaliza principalmente a las familias trabajadoras;
-         un pensamiento dominante “individualista y consumista”, que nos hace creer que esas situaciones son naturales y que no pueden cambiar…
Estas realidades impiden el desarrollo de la vida familiar y la participación en la vida social. Creemos que es el sistema capitalista neoliberal el que destruye una institución fundamental de toda sociedad: la familia. Esta situación se ha agravado y constituye un formidable reto para quienes sentimos preocupación por la dignidad, la libertad y el desarrollo integral de las personas.
Nadie cuestiona el derecho a ser madre o padre,  a formar una familia, educar a sus hijos… Pero ¿qué condiciones objetivas permiten hacerlo, sin dejar de ser penalizado? ¿Cómo nos hacemos personalmente responsables para que la vida de la familia sea un lugar de desarrollo de la persona, de corresponsabilidad, de compromiso social y cristiano?
Por todo ello reivindicamos  los “derechos familiares de las personas y los derechos sociales de las familias”.
Lo hacemos sobre la base de nuestra concepción cristiana de la persona humana y sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre. Afirmamos que las mujeres y los hombres tienen libertad de elección. Para garantizar la compatibilidad entre vida familiar y vida profesional, reclamamos:

Los derechos familiares de las personas:
   . Derecho a ser madre y padre.
   . Derecho a formar, mantener y desarrollar una familia.
   . Derecho a cuidar a las personas mayores.
   . Derecho a educar a los hijos e hijas.
   . Derecho a cultivar las relaciones de pareja.
   . Derecho a una jornada de trabajo compatible con la vida familiar.
   . Derecho a desarrollar la propia vocación.
   . Derecho a tener un compromiso político, sindical, social o cristiano.
   . Derecho a no sufrir ningún tipo de penalización por causa del ejercicio de estos
derechos.
   . Derecho a recibir la ayuda necesaria que garantiza el ejercicio de los derechos   
     familiares de las personas.
Los derechos sociales de las familias:
   . Derecho a que la organización del trabajo respete la vida familiar.
   . Derecho a un trabajo digno.
   . Derecho a un salario justo y suficiente.
   . Derecho a una red de prestaciones sociales que garantice la vivienda, la  
     educación, la salud, el paro, la invalidez y la jubilación.

“El trabajo está hecho para la persona y no la persona para el trabajo” (Laborem exercens, 6)

-------------------
(Traducción del original en francés).