dilluns, 12 de juny de 2017

Més sobre la Renda Garantida de Ciutadania

 
COMUNICATEl redactat del projecte de llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) entre representants del Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Promotora, ha finalitzat amb dos greus desacords.

El primer desacord afecta a l'artº 25 sobre "Resolució administrativa de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania". La posició dels representants del govern no respecta l'acord adoptat per unanimitat dels grups parlamentaris en la ponència que tramita el projecte de llei pel qual s'estableix un termini màxim de quatre mesos a l'Administració pública competent per atorgar o denegar la prestació, i el caràcter de silenci positiu si transcorregut el termini de 4 mesos no s'ha notificat la resolució a la persona interessada, i el dret d'accés als efectes econòmics de la RGC des de la data de presentació de la sol·licitud, en tots aquests aspectos el grup parlamentari JUNTS PEL SI va manifestar el seu acord.

Ara la representació del govern preten allargar el termini màxim de quatre a vuit mesos, establir el silenci administratiu com a negatiu, i retarda el termini dels efectes econòmics de la RGC al mes següent de presentar la sol·licitud.

La Comissió Promotora considera inacceptable la posició del govern perquè suposa un greu perjudici per a les persones i famílies vulnerables, que després de 6 mesos de carència o ingressos inferiors a l'IRSC hauran d'esperar fins a 8 mesos a que es dicti resolució; el silenci administratiu negatiu dificulta l’acces al dret a la RGC, icentiva l’ineficacia de l’administració de la Generalitat i subordina el dret de les persones a la gestió administrativa, la qual cosa crea indefensió, i provoca el cansament i desistiment entre les persones que tenen dret a la RGC, tal com demostra l'experiència pràctica en altres prestacions vigents; a tot aquests perjudicis s'afegeix el retard d'un mes en l'abonament de la RGC.

El segon desacord afecta la disposició addicional tercera que estableix que les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació de la Seguretat Social (apartat 2), o les persones beneficiàries d'altres ajuts, prestacions i pensions (apartat 3), - sempre que els seus ingressos siguin inferiors al llindar d'ingressos per accedir a la RGC-, tenen dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat de Catalunya, fins a la cuantía de l’indicador derendes de suficiencia, que fixa el llinar de la pobresa.

La representació del govern planteja descomptar a aquests complements la quantitat de 150 euros mensuals, incomplint l'Acord signat el passat 15 de maig entre representants del Departament de treball, afers socials i famílies, i de la Comissió Promotora, que en el seu art 10 sobre el "Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte dels ajuts i prestacions estatals d'atur i per ocupació i a pensions del sistema de seguretat social" estableix aquests complements per equiparar el nivell de les seves prestacions al dels perceptors de la RGC, sense fixar la reducció de 150 euros mes.

Les conseqüències d'aquest incompliment és deixar sense efectes pràctics en 2017 i 2018 l'esmentat complement per a les persones vulnerables d'aquests col·lectius, particularment a les persones que visquin soles (majoritariament dones grans) o en nuclis familiars amb ingressos inferiors a l'IRSC, o amb un escàs complement en 2019 i 2020.

La posició del govern, no només incompleix l'art 10 de l'Acord, sinó l'art 1 de l'Acord que estableix la finalitat de la proposta de llei de la RGC de "assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa ... ", i en conseqüència incompleix greument l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, generant un tracte discriminatori entre persones en situació de pobresa.
La Comissió Promotora reunida el 31 de maig crida els grups parlamentaris que participen en la ponència a fer respectar l'acord que van adoptar per unanimitat que afecta les Resolució administrativa de sol·licituds de RGC, i fer complir els termes de l'Acord signat el 15 de maig, i els principis establerts en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.

La Comissió Promotora crida a les entitats socials, polítiques i cíviques que promouen i donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania a multiplicar les gestions cap als diferents àmbits implicats, amb l'objectiu de facilitar la superació positiva dels desacords i arribar a una bona llei.

La Comissió Promotora estudiarà i promourà les iniciatives necessàries que permetin arribar a un acord satisfactori, coherent amb l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia, i que pugui votar-se favorablement en sessió plenària del Parlament en el termini més breu possible.

Barcelona 1 juny 2017

Comissió promotora renda Garantida de Ciutadania

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

COMUNICADO

El redactado del proyecto de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) entre representantes del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias dela Generalitat de Cataluña y de la Comisión Promotora, ha finalizado con dos graves desacuerdos.

El primer desacuerdo afecta al artº 25 sobre “Resolución administrativa de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía”. La posición de los representantes del gobierno no respeta el acuerdo adoptado por unanimidad de los grupos parlamentarios en la ponencia que tramita el proyecto de ley por el que se establece un plazo máximo de cuatro meses a la Administración pública competente para otorgar o denegar la prestación, el carácter de silencio positivo si transcurrido el plazo de 4 meses no se ha notificado la resolución a la persona interesada, y el derecho de acceso a los efectos económicos de la RGC desde la fecha de presentación de la solicitud, en todos estos aspectos el grupo parlamentario JUNTS PEL SI manifestó su acuerdo.

Ahora la representación del gobierno pretende alargar el plazo máximo de cuatro a ocho meses, establecer el silencio administrativo como negativo, y retrasa el plazo de los efectos económicos de la RGC al mes siguiente de presentar la solicitud.

La Comisión Promotora considera inaceptable la posición del gobierno porque supone un grave perjuicio para las personas y familias vulnerables, que tras 6 meses de carencia o ingresos inferiores al IRSC tendrán que esperar hasta 8 meses a que se dicte resolución; el silencio administrativo negativo dificulta el acceso al derecho a la RGC, incentiva la ineficacia de la administración de la Generalitat i subordina el derecho de las personas a la gestión administrativa, lo cual crea indefensión, y provoca el cansancio y desestimiento entre las personas que tienen derecho a la RGC, tal como demuestra la experiencia práctica en otras prestaciones vigentes; a todo estos perjuicios se añade el retraso de un mes en el abono de la RGC.

El segundo desacuerdo afecta a la Disposición adicional tercera que establece que las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación de la Seguridad Social (apartado 2), o las personas beneficiarias de otras ayudas, prestaciones y pensiones (apartado 3), - siempre que sus ingresos sean inferiores al umbral de ingresos para acceder a la RGC-, tienen derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalitat de Cataluña, hasta la cuantía del indicador de rentas de suficiencia, que fija el umbral de la pobreza.

La representación del gobierno plantea descontar a dichos complementos la cantidad de 150 euros mensuales, incumpliendo el Acuerdo firmado el pasado 15 de mayo entre representantes del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, y de la Comisión Promotora, que en su artº 10 sobre el “Carácter subsidiario y complementario de la RGC respecto de las ayudas y prestaciones estatales de paro y por ocupación y a pensiones del sistema de seguridad social” establece dichos complementos para equiparar el nivel de sus prestaciones al de los perceptores de la RGC, sin fijar la reducción de 150 euros/mes.

Las consecuencias de tal incumplimiento es dejar sin efectos prácticos en 2017 y 2018 dicho complemento para las personas vulnerables de estos colectivos, particularmente a las personas que vivan solas (mayoritariamente mujeres mayores) o en núcleos familiares con ingresos inferiores al IRSC, o con un escaso complemento en 2019 y 2020.

La posición del gobierno, no solo incumple el artº 10 del Acuerdo, sino el artº 1 del Acuerdo que establece la finalidad de la propuesta de ley de la RGC de “asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza…”, y en consecuencia incumple gravemente el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía, generando un trato discriminatorio entre personas en situación de pobreza.

La Comisión Promotora reunida el 31 de mayo llama a los grupos parlamentarios que participan en la ponencia a hacer respetar el acuerdo que adoptaron por unanimidad que afecta a las Resolución administrativa de solicitudes de RGC, y hacer cumplir los términos del Acuerdo firmado el 15 de mayo, y los principios establecidos en el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía.

La Comisión Promotora llama a las entidades sociales, políticas y sociales que promueven y apoyan la Renta Garantizada de Ciudadanía a multiplicar las gestiones hacia los diferentes ámbitos implicados, con el objetivo de facilitar la superación positiva de los desacuerdos y alcanzar una buena ley.

La Comisión Promotora estudiará y promoverá las iniciativas necesarias que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio, coherente con el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía, y que pueda votarse favorablemente en sesión plenaria del Parlamento en el plazo más breve posible.

Barcelona 1 de junio 2017

Comisión promotora renta Garantizada de Ciudadanía