diumenge, 20 de març de 2011

Sense notícies d'Islàndia

Si algú creu que no hi ha censura en l'actualitat, que em digui si així com s'ha sabut tot el que passa a Egipte, perquè els diaris no han dit res de res sobre el que passa a Islàndia: 

A Islàndia, el poble ha fet dimitir a un govern al complet, es van nacionalitzar els principals bancs, es va decidir no pagar el deute que aquests han creat amb Gran Bretanya i Holanda a causa de la seva mala política financera i s'acaba de crear una assemblea popular per reescriure la seva constitució.
I tot això de forma pacífica. Tota una revolució contra el poder que ens ha conduït fins a la crisi actual. 

Heus aquí, per què no s'han donat a conèixer fets durant dos anys: 
Què passaria si la resta de ciutadans europeus prenguessin exemple?
Aquesta és, breument, la història dels fets:
2008. Es nacionalitza el principal banc del país. La moneda es desploma, la borsa suspèn la seva activitat. El país està en fallida.
2009. Les protestes ciutadanes davant del parlament aconsegueixen que es convoquin eleccions anticipades i provoquen la dimissió del Primer Ministre, i de tot el seu govern en bloc. Continua la pèssima situació econòmica del país.
Mitjançant una llei es proposa la devolució del deute a GB i Holanda mitjançant el pagament de 3.500 milions d'euros, suma que pagaran tots les famílies islandeses mensualment durant els propers 15 anys al 5,5% d'interès.
2010. La gent es torna a tirar al carrer i demana sotmetre la llei a referèndum.
El gener de 2010 el president, es nega a ratificar i anuncia que hi haurà consulta popular.
Al març es celebra el referèndum i el NO al pagament del deute arrasa amb un 93% dels vots.
A tot això, el govern ha iniciat una investigació per dirimir jurídicament les responsabilitats de la crisi. Comencen les detencions de diversos banquers i alts executius. La Interpol dicta una ordre, i tots els banquers implicats, abandonen el país.
En aquest context de crisi, es tria una assemblea per redactar una nova constitució que reculli les lliçons apreses de la crisi i que substitueixi l'actual, una còpia de la constitució danesa.
Per a això, es recorre directament al poble sobirà. Es trien 25 ciutadans sense filiació política dels 522 que s'han presentat a les candidatures, per a això només era necessari ser major d'edat i tenir el suport de 30 persones.
L'assemblea constitucional començarà el seu treball al febrer de 2011 i presentarà un projecte de carta magna a partir de les recomanacions consensuades en diferents assemblees que se celebraran per tot el país.
Haurà de ser aprovada per l'actual Parlament i pel qual es constitueixi després de les pròximes eleccions legislatives. 

Aquesta és la breu història de la Revolució Islandesa: dimissió de tot un govern en bloc, nacionalització de la banca, referèndum perquè el poble decideixi sobre les decisions econòmiques transcendentals, empresonament de responsables de la crisi i reescriptura de la constitució pels ciutadans. 

¿Se'ns ha parlat d'això en els mitjans de comunicació europeus?
¿S'ha comentat en les tertúlies polítiques radiofòniques?
¿S'han vist imatges dels fets per la TV? És clar que no.
El poble islandès ha sabut donar una lliçó a tot Europa, plantant cara al sistema i donant una lliçó de democràcia a la resta del món. 


Si alguien cree que no hay censura en la actualidad, que me diga si así como se ha sabido todo lo que pasa en Egipto, porque los periódicos no han dicho nada de nada sobre lo que pasa en Islandia :

En Islandia, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución.
Y todo ello de forma pacífica. Toda una revolución contra el poder que nos ha conducido hasta la crisis actual.

He aquí, por qué no se han dado a conocer hechos durante dos años :
¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran ejemplo?
Esta es, brevemente, la historia de los hechos:
2008. Se nacionaliza el principal banco del país. La moneda se desploma, la bolsa suspende su actividad. El país está en bancarrota.
2009. Las protestas ciudadanas frente al parlamento logran que se convoquen elecciones anticipadas y provocan la dimisión del Primer Ministro, y de todo su gobierno en bloque. Continúa la pésima situación económica del país.
Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a GB y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todos las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés.
2010. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum.
En enero de 2010 el Presidente, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.
En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos.
A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden, y todos los banqueros implicados, abandonan el país.
En este contexto de crisis, se elige una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa.
Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas.
La asamblea constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país.
Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.
Esta es la breve historia de la Revolución Islandesa: dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis y reescritura de la constitución por los ciudadanos.
¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos?
¿Se ha comentado en las tertulias políticas radiofónicas?
¿Se han visto imágenes de los hechos por la TV? Claro que no.
El pueblo islandés ha sabido dar una lección a toda Europa, plantándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo.

Els quaranta dies de la nostra vida


Els qui ens endinsem en el significat bíblic dels nombres, vam descobrir que les estadístiques del nostre sistema neoliberal van per un altre camí. Les persones no es poden regir per un número en un document que acrediti la seva existència. Perquè entraríem en la contradicció que si un ésser humà no té papers perd la seva condició humana.
          
Possiblement no estigui controlat per l'estructura que ens hem inventat, però no vol dir que no existeixi als ulls, almenys, de Déu. Fa un temps la meva mare em va explicar el cas d'una dona a qui van cridar per passar una prova a l'hospital que havia demanat un any abans. Quan la van citar a la visita va ser massa tard perquè aquella persona ja portava morta uns sis mesos.
 
Això m'està passant aquests dies de Quaresma, quan em trobo amb algunes persones que se senten "mortes" per culpa de la crisi. Així, aquests quaranta dies se'm presenten com la possibilitat d’assaborir la humanitat en tota la seva complexitat. Uns dies que accentuen la condició de cada home i dona de fang amb data de caducitat. Unes setmanes que posen de manifest el perill sempre constant de les temptacions que ens fan menys humans. Un temps, que és de tota la vida, que ens ajuda a reflexionar cap a on i per què anem. I tot això dependrà del fonament en què es recolzi cadascú. 

Quan parlo amb un jove de 23 anys que ha perdut els seus pares en pocs anys i em diu, que malgrat tot, s'agafa a l'esperança per seguir endavant, se'm presenten els quaranta dies com el caminar pel desert sense perdre de vista l'oasi que calmarà la nostra set i les nostres necessitats més profundes.        

Així, la Quaresma de Jesús reflecteix la seva fidelitat perenne al seu Pare en un camí pel desert de la vida. D'una banda, l'oasi perpetu que és Déu Pare. D'altra banda, les temptacions que sempre estan a l'aguait
per a produir aquells miratges que distorsionen la realitat. Per aquesta raó, l'almoina, el dejuni i la pregària es poden convertir en simples compliments (miratges) per mantenir la consciència tranquil·la des d'un control de l'ego personal. O poden ser una oportunitat per polir-se, amb l'amor de Déu, en aquella construcció interna de la persona oberta sempre al servei dels altres. 

Quan s'arriba a un oasi, quan es fa experiència de Déu com a font que calma la nostra set existencial, hi ha la gran temptació de instal·lar-se per sempre i no continuar el
camí. Quantes persones coneixem del barri que s'han apalancat en un estil de vida consumista quan anys enrere havien estat bons militants cristians!. I em pregunto: en quin oasi estem vivint? o és un simple miratge? 

L'objectiu dels quaranta dies de la nostra existència no és només  arribar a Déu sinó amb Déu arribar a ser persona en plenitud. I això per a nosaltres, que hem optat, o estem en això, pel Regne de Déu, és possible seguint Jesucrist calçant les sandàlies de les benaurances. 

Fa anys que vaig llegir un llibret de Teodor Suau, que es titulava
"Més important que la meta és el camí", que em va donar algunes pistes. Us en deixo un extracte que serà suficient per situar-nos una mica:
”El Camí de Jesús consisteix a anar superant les dificultats que una història espessa va posant en la seva acció evangelitzadora. És una cursa d'obstacles realista per aprendre a estimar sense límits tot i les resistències que es troben en la vida. Als falsos Paradisos de Sentit que la societat ofereix, Jesús hi oposa el Regne de Déu: un futur que ja és possible agradar ara i aquí, en què Déu (l'Amor) serà tot en tots”.Los que nos adentramos en el significado bíblico de los números, descubrimos que las estadísticas de nuestro sistema neoliberal van por otro camino. Las personas no se pueden regir por un número en un documento que acredite su existencia. Porque entraríamos en la contradicción de que si un ser humano no tiene papeles pierde su condición humana.

Posiblemente no esté controlado por la estructura que nos hemos inventado, pero no quiere decir que no exista a los ojos, al menos, de Dios. Hace un tiempo mi madre me explicó el caso de una mujer a quien llamaron para pasar una prueba en el hospital que había solicitado un año antes. Cuando la citaron a la visita fue demasiado tarde porque aquella persona ya llevaba muerta unos seis meses.

Esto me está pasando estos días de Cuaresma. Cuando me encuentro con algunas personas que  se sienten “muertas” por culpa de la crisis. Así, estos cuarenta días se me presentan como el  saboreo de la humanidad en toda su complejidad. Unos días que acentúan la condición de cada hombre y mujer de barro con fecha de caducidad. Unas semanas que ponen de manifiesto el peligro siempre constante de las tentaciones que nos hacen menos humanos. Un tiempo, que es de toda la vida, que nos ayuda a reflexionar hacia adonde y por qué vamos.  Y todo esto dependerá del fundamento en el cual  se apoya cada uno. 

Cuando hablo con un joven de 23 años que ha perdido a sus padres en pocos años y me dice, que a pesar de todo, se agarra a la esperanza para seguir adelante, se me presentan los cuarenta días como el caminar por el desierto sin perder de vista el oasis que calmará nuestra sed y nuestras necesidades más profundas.

Así, la Cuaresma de Jesús refleja su fidelidad perenne a su Padre en un camino por el desierto de la vida. Por un lado, el oasis perpetuo que es Dios Padre. Por otro lado, las tentaciones que siempre están al acecho para producir aquellos espejismos que distorsionan la realidad. Por esta razón, la limosna, el ayuno y la oración se pueden convertir en simples cumplimientos (espejismos) para mantener la conciencia tranquila desde un control del ego personal. O pueden ser una oportunidad para pulirse, con el amor de Dios, en aquella construcción interna de la persona abierta siempre al servicio de los demás.

Cuando se llega a un oasis, cuando se hace experiencia de Dios como fuente que calma nuestra sed existencial, hay la gran tentación de instalarse para siempre y no continuar el camino. ¡Cuantas personas conocemos del barrio que se han apalancado en un estilo de vida consumista cuando años atrás habían sido buenos militantes cristianos!. Y me pregunto: ¿en qué oasis estamos viviendo? o ¿es un simple espejismo?

La meta de los cuarenta días de nuestra existencia no está sólo en llegar a Dios sino con Dios llegar a ser persona en plenitud. Y esto para nosotros, que hemos optado, o estamos en ello, por el Reino de Dios, es posible siguiendo a Jesucristo calzando las sandalias de las bienaventuranzas.

Hace años que me leí un librito de Teodor Suau, que se titulaba “Més important que la meta és el camí”, que me dio algunas pistas. Os dejo un extracto que bastará para situarnos un poco: 
El Camino de Jesús consiste en ir superando las dificultades que una historia espesa va poniendo en su acción evangelizadora. Es una carrera de obstáculos realista para aprender a amar sin límites a pesar de las resistencias que se encuentran en la vida. A los falsos Paraísos de Sentido que la sociedad ofrece, Jesús opone el Reino de Dios: un futuro que ya es posible gustar ahora y aquí, en que Dios (el Amor) será todo en todos”.

Pepe Baena